.דַאווקס ןייד ןענעוונַאג ןזומ זַא טסַאל קיטכיוו רעייז ַא זיא סעסַאב שירעטילימ יד ןופ .ליצ ןַייז ןכיירגרעד רעדייא יימרַא ןַא ןרעטשעצ ןזומ סאוו ןשטנעמ ףניפ ןבָאה טעוו יי .ריא םורַא סקעשזדבַא יד ןצונ ןוא

.יקנַאט © המחלמ ךיא - סקגנַאט ןיילנָא סעמַאג - ַאו

טאַנקס שפּיל אָנליין

אָנליין גאַמעס טאַנגקס


לייג צו פייווראַץ

שפּיל המחלמ ךיא אָנליין


.דַאווקס ןייד ןענעוונַאג ןזומ זַא טסַאל קיטכיוו רעייז ַא זיא סעסַאב שירעטילימ יד ןופ .ליצ ןַייז ןכיירגרעד רעדייא יימרַא ןַא ןרעטשעצ ןזומ סאוו ןשטנעמ ףניפ ןבָאה טעוו יי .ריא םורַא סקעשזדבַא יד ןצונ ןוא ןקראטש ךיוא רעבָא ,ןענעפע יד ןיא ןפמעק וצ זיולב .טַאבמַאק ןיא טצינעג ןרעוו ןענעק זַא זיטַאליבַא לעיצעּפס ןבָאה רענלעז ןייד ןופ רעדעי .דַאווקס ןייד ןופ רענלעז יד ןופ רעדעי ןופ לרוג םעד ןגעוו ריא ןגָאז טעוו סע ,הרוש
קורס דעם שפּיל: געשפילט:20210
שפּיל המחלמ ךיא אָנליין ( וואָטעס7, צווייטיק רייטינג: 4.71/5)
0%
לאָודינג שפּיל ...

ענלעכע גאַמעס